Reglement alcoholverstrekking

 In overweging nemende dat:

 • sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuur en beheers reglement;
 • in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een erkende sportbond;
 • de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
 • een reglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine waarborgen;
 • in een reglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;
 • het volgen van de regels inzake ongeoorloofde concurrentie kunnen de Belastingdienst overtuigen van het niet-commerciële karakter van de horeca-activiteiten in een vereniging;
 • heeft het bestuur het navolgende Reglement Alcoholverstrekking vastgesteld en door de Algemene Ledenvergadering laten bekrachtigen.

 Paragraaf 1: Algemene bepalingen

 Artikel 1: Begripsbepalingen

Alcoholhoudende dranken:

 • Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol;
 • Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.

Toegelaten horeca-activiteiten:

De horeca-activiteiten uitgeoefend door Ad Astra, niet zijnde:

 • bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden;
 • bijeenkomsten voor niet-leden;
 • de verhuur of het ter beschikking stellen door de sportvereniging aan derden van de kantine en / of de inventaris, met name het meubilair en het serviesgoed.

Sociale Hygiëne:

 • Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In het clubgebouw gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in het clubgebouw kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
 • Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

Leidinggevenden:

 • Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in het clubgebouw.

Barvrijwilliger:

 • Een vrijwilliger, die - op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, de barwerkzaamheden in het clubgebouw uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit reglement.

 

Artikel 2. Wettelijke bepalingen.

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking dienen de volgende wettelijke bepalingen te worden nageleefd:

 • Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 • Voor verkoop van sterke drank heeft Ad astra geen vergunning en is derhalve verboden.
 • De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 • Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 • Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.
 • Het is verboden personen toe te laten in het clubgebouw die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

 

Artikel 3. Vaststellen en wijzigen.

Het bestuur stelt een reglement op en legt dit ter vaststelling voor aan de Algemene Ledenvergadering.

 • Wijzigingen van het reglement komen op dezelfde wijze tot stand.
 • Het reglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning.
 • De gemeente toetst het reglement aan de Drank- en Horecawet.
 • Het reglement treedt in werking per datum van de vastelling door de Algemene Leden Vergadering.
 • Wijzigingen van het reglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.

 Paragraaf 2. Sociaal Hygiënische bepalingen.

Artikel 4. Aanwezigheid.

Op de momenten dat in het clubgebouw alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die de verplichte “instructie verantwoord alcoholgebruik” heeft gevolgd.

 

Artikel 5. Huis- en gedragsregels.

Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine zelf of op het terras.
Er wordt geen alcohol geschonken aan:

 • Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
 • Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 2) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 • Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en “rondjes van de zaak” zijn in het clubgebouw niet toegestaan.
 • Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
 • Agressie en normafwijkend gedrag zijn aanleiding om uit het clubgebouw te worden verwijderd.

Artikel 6. Openingstijden en schenktijden.

De openingstijden van de kantine zijn: 09.30 – 23.00.
Op de volgende tijdstippen wordt alcohol geschonken: 12.30 – 23.00. Voor bijzondere situaties zoals om bij clubfeesten kan het bestuur een andere sluitingstijd vaststellen.
Als tijdens de schenktijden van de kantine 25% of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken.


Artikel 7. Kwalificatienormen en Instructie “verantwoord alcoholgebruik” voor barvrijwilligers.

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld. Barvrijwilligers:

 • zijn tenminste 18 jaar oud,
 • hebben de instructie “verantwoord alcoholgebruik” gevolgd,
 • staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd, en
 • zijn lid van de vereniging.

De instructie voor barvrijwilligers wordt gegeven door een terzake deskundige en bestaat minimaal uit NOC*NSF Instructie Verantwoord Alcoholgebruik.


Artikel 8. Voorlichting.

Dit reglement, of in elk geval de schenktijden, de huis- en gedragsregels (artikel 5), de paracommerciebepalingen (artikel 10) en de leeftijdsgrenzen (artikel 3 lid 1 en 2) worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen. 
Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik. 
Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.


Artikel 9. Handhaving, klachtenprocedure en sancties.

Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement inclusief de paracommercie bepalingen.

Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.

Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.

Eenieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank en Horecawet indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren.


Paragraaf 3. Paracommercie bepalingen

Artikel 10. Toegelaten horeca-activiteiten.

De sportvereniging zal slechts die horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde.

 • De sportvereniging zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur zal hierop toezien.
 • De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.
 • Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de sportvereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend één uur vóór, tijdens en één uur ná:
  • wedstrijden;
  • trainingen;
 • overige activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van de doelstelling, te weten het doen beoefenen en het bevorderen van sport, alsmede het stimuleren en organiseren van activiteiten die in het kader van de sport de ontwikkeling, de vorming en de recreatie van de mens beogen.

Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de kantine en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.

Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.